Ем Джи Ен Партнърс ООД е бенефициент по проект за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, № BG16RFOP002-2.073-0131-C01

Период на изпълнение: От 23.06.2020 До 23.09.2020

                                  www.eufunds.bg