За ваше удобство HYPOXI терапията се предлагa и на изплащане през TBI кредит.
Процедурата по кандидатстването е бърза и се извършва на място в HYPOXI център – София.
Получавате отговор в рамките на 20 минути след подаване на документите.

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

1. Изисквания:

За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:

 • минимална стойност за финансиране 150 лв.
 • срок на погасяване – до 36 месеца
 • без първоначална вноска
 • на равни месечни вноски

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

 • Данни от личната карта на Клиента
 • Искане за финансиране (попълва се от консултант)

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

 • Копия от първо и последно съдебни решения
 • Копие от удостоверение за данъчна регистрация
 • Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ
 • Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние , издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;
 • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
 • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/
 • Искане за финансиране /попълва се от консултант/

Всички копия трябва да са заверени с текст „Вярно с оригинала“ и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества – и с печат на Клиента

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:

Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска.

3 месеца3,8 %
4 месеца4,2 %
6 месеца4,8 %
7 месеца6,4 %
9 месеца8,0 %
10 месеца8,8 %
12 месеца9,8 %
15 месеца12,8 %
18 месеца14,8 %
24 месеца18,8 %
30 месеца24,8 %
36 месеца27,8 %
Месечна такса управление на кредита – 0.53 %;
Месечна такса обслужване – 2.80 лв

За редовни клиенти на Ти Би Ай Кредит ЕАД предоставяме отстъпка
в размер на 35 % от лихвата.

За предсрочно погасяване на кредита Компанията предоставя отстъпки.

Изчислете месечните вноски с TBI калкулатор